Moodus

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Polestarr B.V. t.h.o.d.n. MOODUS,

gevestigd te Amsterdam,

KvK nummer 67418139

 

1 Definities

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Moodus, zoals te raadplegen op www.moodus.nl en neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67418139.

Diensten: de gedurende de duur van de Overeenkomst door Moodus te leveren (software)diensten aan Klant.

Moodus: Moodus B.V., gevestigd te Willem de Zwijgerlaan 350 – 3E, 1055RD Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67418139.

Klant: de onderneming die gebruik maakt van de Moodus Terminal en/ of de Diensten van Moodus.

Licentie: het door Moodus aan de Klant verstrekte gebruiksrecht op de door Moodus ontwikkelde Software.

Moodus Terminal: de terminal die door Moodus aan Klant ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Overeenkomst.

Offerte: de door Moodus uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Moodus palen en/ of de Diensten.

Overeenkomst: de tussen Moodus en Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Moodus terminal en/ of de Diensten.

Software: de computerprogrammatuur die Moodus aan Klant ter beschikking stelt.

 

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Klant en Moodus gesloten Overeenkomsten en alle andere aanvragen, aanbiedingen en rechtshandelingen tussen Moodus en Klant. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Klant en Moodus.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De in een Offerte genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Moodus verstrekte gegevens waarop Moodus de Offerte baseert.

2.3 Offertes worden schriftelijk door Klant bevestigd. Wanneer Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Moodus begint met het uitvoeren van de Overeenkomst dan geldt de inhoud van de Offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Moodus pas nadat deze schriftelijk door de Moodus zijn bevestigd.

2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van enige (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3 De uitvoering van de overeenkomst 

3.1 Moodus spant zich ervoor in om de Diensten zorgvuldig en onafhankelijk te verrichten, de belangen van Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Klant bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend bedrijf kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk en mogelijk, zal Moodus Klant op de hoogte houden van de verlening van de Diensten.

3.2 De Klant doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Moodus mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Moodus aangeeft of waarvan de Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Moodus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Moodus is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Moodus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.4 Door Moodus opgegeven termijn voor het verrichten van diensten is indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

 

4 Tarieven en betalingen

A.                  Terminal

4.1 Het abonnementstarief voor de terminal bestaat – voor zover van toepassing – uit de som van de volgende componenten:

a. Afschrijving Moodus terminal;

b. Fee Moodus platform en Klantenportaal (rapportages);

c. reparatie- en onderhoudskosten;

d. vergoeding van een vervangende Moodus terminal;

e. management fee en

f. overige kosten

welke in de Overeenkomst worden gespecificeerd.

4.2 Het abonnementstarief is exclusief omzetbelasting (BTW).

4.3 Abonnementstarief wordt één keer per jaar vooraf in rekening gebracht.

4.4 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

B.                  Software

 

4.4 Voor het gebruik van de Software brengt Moodus één keer per jaar vooraf een gebruiksvergoeding in rekening bij Klant.

4.5 Het abonnementstarief is exclusief omzetbelasting (BTW).

4.6 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.4 Indien Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Klant is vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.5 Alle facturen worden door Moodus digitaal verstuurd naar het door de Klant aan Moodus doorgegeven emailadres.

4.6 Bij Overeenkomsten met een duur van meer dan 1 jaar is Moodus gerechtigd jaarlijks haar tarief aan te passen met tenminste het prijsindexcijfer voor consumenten.

4.7 Moodus zal Klant het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief tijdig per email kenbaar maken. Moodus zal daarbij de hoogte van de verhoging vermelden en de datum waarop deze prijsverhoging ingaat.

 

5. Eigendom en gebruik Moodus terminal

5.1 De Moodus terminal(en eventuele ter beschikking gestelde accessoires) is en blijft de exclusieve eigendom van Moodus.

5.2 Klant is verplicht de zorg te betrachten die van een goed huisvader mag worden verwacht.

5.3 Klant is niet bevoegd de terminal te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten aanzien van demontabele bestanddelen van de terminal.

5.4 Het staat Klant niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de Moodus terminal te veranderen. Voor het teweegbrengen van elke verandering aan de Moodus terminal is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Moodus vereist.

5.5 Indien de Moodus terminal niet werkt, zal Moodus deze binnen 48 uur na melding door de Klant herstellen of vervangen.

5.6 Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor het eigendomsrecht van Moodus kan worden betwist.

5.7 In het geval Klant om welke reden dan ook van de Moodus terminal geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij de verhindering tot gebruik van onredelijk lange duur is of het gevolg van omstandigheden waarvan Moodus een verwijt kan worden gemaakt.

5.8  Moodus is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te (laten) dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren en de Overeenkomst met Klant en eventuele aanvullende overeenkomsten door derden te laten voortzetten en Klant geeft Moodus hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van de rechtsverhouding van de Klant met Moodus aan een derde.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Moodus terminal, de daaraan gerelateerde onderdelen, apparatuur en Software berusten bij Moodus en/ of haar leveranciers of licentiegevers.

6.2 Moodus verleent onder de voorwaarden van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht om de Software voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

6.3 Klant zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven. Klant is zich er van bewust dat een schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht inhoudt alsook inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de software betekent. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om er zorg voor te dragen dat hij in overeenstemming met beperkingen in het gebruiksrecht handelt.

6.4 Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Moodus is Klant niet toegestaan dit gebruiksrecht over te dragen aan een derde.

6.3 Het is Klant uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Moodus om de door Moodus  ontworpen c.q. ontwikkelde software te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Moodus de door Moodus ontwikkelde software te kopiëren, te veranderen of te reproduceren.

7. Privacy

Moodus verwijst naar haar privacy statement, zoals gepubliceerd op haar website www.moodus.com

 

 

8. Opschorting en ontbinding 

8.1 Moodus heeft, indien de Klant tekortschiet in enige verplichting jegens Moodus, of indien Moodus redelijkerwijs mag verwachten dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Moodus, het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving (daaronder verstaan: per email), dan wel de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder schriftelijke kennisgeving, zonder dat Moodus tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd haar overige rechten. In geval van ontbinding, komen de eventuele kosten van het vroegtijdig terughalen van de Moodus terminal voor kosten van Klant.

 

9. Aansprakelijkheid/ Schaden / boetes / kosten 

9.1  In geval van schade aan of veroorzaakt door de Moodus terminal en/ of de Diensten is de Klant  verplicht Moodus hiervan terstond in kennis te stellen door te bellen met 020 894 3709 of een email te sturen aan info@moodus.com.

9.2 Moodus is jegens Klant niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de Moodus terminal, Software en/ of Diensten, waaronder begrepen daarmee verband houdende slijtage, of van onjuiste installatie en/ of onjuiste montage door Klant of een door Klant ingeschakelde derde van de Moodus terminal en eventuele aanverwante geleverde zaken of een onjuist gebruik van de Software.  

9.3 Klant vrijwaart Moodus tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen vergoeding van kosten, schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van Moodus terminal , Software en/ of Diensten.

9.4 Moodus is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill e.d. als gevolg van aanspraken van Klant voortvloeiend uit het gebruik van de Moodus terminal, Software en/ of Diensten, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Moodus of door haar ingeschakelde derden.

9.5  Ten laste van Klant  komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, welke Moodus als gevolg van een niet-nakomen door Klant van diens verplichtingen heeft moeten maken.

 

10. Beëindiging Overeenkomst 

10.1 Iedere Partij kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tenzij contractueel anders is vastgelegd.

10.2 In geval van niet-nakoming van enige verplichting door Klant, mag Moodus conform artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst per direct beëindigen.

 

11. Teruggave Moodus terminal 

11.1 Binnen 5 (vijf) werkdagen na beëindiging van de Overeenkomst, zal de Klant de Moodus terminal in goede staat, normale slijtage in aanmerking genomen opsturen.  De logistieke kosten zijn voor rekening van Moodus. De kosten van reparatie van de schade(s), die bij inlevering van Moodus terminal zijn vastgelegd zijn voor rekening van Klant.

11.2  Mocht de Moodus terminal bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud en gelet op leeftijd,  heeft Moodus het recht de waardevermindering die daaruit voortvloeit aan Klant in rekening te brengen.

 

12. Diversen

12.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk door Moodus en Klant worden overeengekomen. .

12.2 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden (deels) ongeldig of nietig mochten zijn, dan wel mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen Moodus en Klant in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling(en) zoveel mogelijk wordt behouden.

 

13. Rechtskeuze / bevoegde rechter

13.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

 

Moodus wit

Willem de Zwijgerlaan 350 – 3E
1055 RD Amsterdam
+31 (0)20 894 3709

info@moodus.com